skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Ferie og betalte fridage

Antallet af feriedage ligger mellem 25 til 30 dage, ofte er der tale om forskellige trin afhængigt af den pågældendes alder og tidsmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet. I enkelte lande forsøger man at tilskynde de beskæftigede til at lægge deres ferie på tidspunkter, hvor der er mindre travlt.

Antallet af lovbestemte fridage er forskellig og følger traditionerne i de enkelte lande/regioner. I de fleste lande får de ansatte løn for disse dage, dog ikke i alle lande. I disse lande, f.eks. i Sverige og Letland, arbejdes der ganske vist ikke, men der udbetales ingen løn. 

I mange lande betales der ekstra feriepenge.

Situationen i international sammenligning:

Tabel Sammenligninger mellem lande: Ferie og betalte fridage

Situationen i de enkelte europæiske lande:

AT: Østrig

Det er aftalt, at der er 30 feriedage om året ved en 5-dages arbejdsuge. Der er 14 lovbestemte fridage med løn.

toplink

BE: Belgien

Kravet på betalt ferie afhænger af det forrige års præsterede arbejdstimer. Ferien omfatter da 20 dage/år og 10 lovbestemte fridage. Falder en lovbestemt fridag på en søndag, har arbejdsgiveren krav på en arbejdsfri dag. Arbejder den beskæftigede på en helligdag eller en lovbestemt fridag, har vedkommende krav på en ekstra hviledag. Kravet om udbetaling af løn og yderligere feriepenge skal gøres gældende hos en feriefond.

toplink

BG: Bulgarien

I henhold til arbejdslovbogen har man 26 feriedage om året.

toplink

CH: Schweiz

Ferien er på 4 uger i nogle kantoner og 5 uger for personer over 50 år.

Helligdage og lovbestemte fridage: I de fleste kantoner kan man få udført arbejde på helligdage og lovbestemte fridage uden at skulle betale løntillæg. Nogle kantoner har 1 lovbestemt national fridag (1. august, nationaldag) og for det meste 8 eller 9 kantonalt fastsatte fridage (løntillæg på 100 % eller afspadsering).

toplink

CY: Cypern

Ferien er på årsbasis 20 dage ved en 5-dages uge eller 24 dage ved en 6-dages uge. Der er 14 - 17 lovbestemte fridage.

toplink

CZ: Tjekkiet

Der er 20 feriedage (4 uger ved en 5-dages arbejdsuge) og 12 betalte helligdage om året. I nogle få kollektive overenskomstaftaler aftales yderligere feriedage eller yderligere feriepenge.

toplink

DE: Tyksland

Fastlæggelsen af lovbestemte fridage sker, hvor der er tale om kirkelige helligdage, i delstaterne på regionalt plan. Derfor er der regionale forskelle på antallet af betalte fridage (fra 8 til 10 dage).

toplink

DK: Danmark

Der er aftalt 5 dages ferie for hver arbejdsdag, en uge indeholder. Det svarer ved en 6-dages-uge til 30 arbejdsdage om året. Til feriepengene (ferie med løn) lægges der ekstra 12,5 %. 5 dage kan vælges frit.

toplink

EE: Estland

Ferien er 28 arbejdsdage. Lovbestemte fridage betales ikke.

toplink

ES: Spanien

Hvis man er ansat hele året, har man et lovmæssigt krav på 30 dages ferie om året (inklusive lørdag og søndag). Der er aftalt 22 arbejdsdage om måneden i overenskomstaftalen, uden lørdag og søndag. Der er 12 nationale og 2 regionale helligdage.

toplink

FI: Finland

Ferie er reguleret ved lov. Den ligger på mellem 24 og 30 arbejdsdage om året og afhænger af beskæftigelsens varighed. Der er 6-dages-uge. Arbejdstageren modtager et feriepengebeløb efter sin gennemsnitsløn pr. uge divideret med 6, uden tillæg. Når arbejdstageren møder på arbejde den første dag efter ferien, får han 50 % af sit feriepengebeløb som bonus. For landbruget kan fagforeningerne forhandle om en ekstra uges ferie i vinterhalvåret.

toplink

FR: Frankrig

Der er 30 dages ferie ved en årlig arbejdstid på 1.807 timer eller derover. Derudover er der 10 lovmæssigt fastsatte helligdage (betalt).

toplink

GB: Det Forenede Kongerige

4 uger og en dag efter det første år og 2 uger i det første år. Der er 8 lovbestemte fridage.

toplink

GR: Grækenland

Der gives 20 dages ferie ved en uge på 5 dage og 24 dage ved en uge på 6 dage. Efter det første beskæftigelsesår gives der hhv. 22 og 26 dages ferie.

toplink

HR: Kroatien

Der er 4 ugers betalt ferie.

toplink

HU: Ungarn

Som udgangspunkt er ferien 20 dage, som fra det 25. til det 45. leveår trinvist stiger til 30 dage. Antallet af betalte fridage er bestemt ved lov. Maks. 10 dage om året.

toplink

IE: Irland

Arbejdstageren har krav på 20 dages ferie om året samt 9 lovbestemte fridage. Hvis der arbejdes på helligdage eller lovbestemte fridage, får den beskæftigede til gengæld en dag fri og en ekstra løn på størrelse med daglønnen. Hvis den lovbestemte fridag falder på en dag, hvor arbejdstageren ikke arbejder, har vedkommende krav på 1/5 af den normale ugeløn.

toplink

IS: Island

Minimumferien er 24 arbejdsdage. Feriepengesatsen er 10,17 %, betalt på månedslønsbasis. Uden for sommerperioden betales der 25 % i tillæg, i vinterperioden gives der 5 uger. 4 af ferieugerne skal afvikles mellem maj og september.

Efter 5 års anciennitet er der 25 arbejdsdages ferie og 10,64 % i feriepenge. Efter 10 års anciennitet er der 28 arbejdsdages ferie og 12,07 % i ferietillæg.

toplink

IT: Italien

Ferie: 26 arbejdsdage, 13 helligdage.

Der udbetales en 13. og 14. månedsløn i juni og december.

toplink

LT: Litaun

Der gives 28 kalenderdages ferie om året efter en beskæftigelsestid på 6 måneder. Lovfastlagte fridage betales ikke.

toplink

LU: Luxembourg

Ifølge arbejdsretslovgivningen har man 25 betalte feriedage om året og 10 betalte fridage. I kollektive aftaler er der aftalt mere end 25 feriedage og desuden ekstra fridage i forbindelse med særlige lejligheder, især ved familiære begivenheder.

I kollektive aftaler træffes der aftale om ekstra betaling: Feriepenge, en 13. månedsløn, bonusbetaling, anciennitetsbetaling, betaling for løs beskæftigelse, betaling for ekstra indsats, stabilitet osv.

toplink

LV: Letland

Der er 28 dages ferie om året. Fagforeningerne kræver ekstra feriedage, f.eks. 2 til 6 dage for tungt arbejde.

toplink

MT: Malta

Ferien udgør 25 dage, og der er 14 lovbestemte fridage. Hvis en lovbestemt fridag falder i en weekend, forhøjes antallet af feriedage med én ekstra.

toplink

NL: Nederlandene

Der er 5 ugers resp. 25 dages ferie. Fra 57 år gives der en feriedag mere pr. år. Efter 10 års anciennitet har man en feriedag mere og fra 20 år 2 dage mere. Ved særlige anledninger (f.eks. barnefødsel, en nær slægtnings død) og indtrufne omstændigheder (barns sygdom) er der specielle regler.

toplink

NO: Norge

I loven er der fastsat 25 dage i 4 uger. I overenskomsterne er der aftalt 5 uger resp. 30 dage. Feriepengene udgør 10,2 % af den gennemsnitlige månedsløn. Lønmodtagere, der er omfattet af en overenskomst; får 11 %. Financieringen sker via en særlig kasse.

toplink

PL: Polen

Ferien er på 20 arbejdsdage, når man har arbejdet mindre end 10 år, og 26 arbejdsdage efter 10 år.

Med til arbejdsperioden regnes erhvervsuddannelsen på erhvervsskoler, gymnasier og højskoler/universiteter – i alt op til 8 år. Ferien betales af arbejdsgiveren.

toplink

PT: Portugal

Ferien er på 22 arbejdsdage. Hvis ferien tages om vinteren, er der 2 ekstra dage. Der er 14 lovbestemte fridage samt første påskedag.

toplink

RO: Rumænien

Minimumferien er 21 arbejdsdage. Der udbetales ikke særskilte feriepenge.

toplink

SE: Sverige

Der er 25 dages ferie i 5 uger. Feriepengene beregnes således: Månedsløn x 0,8 % x dage, samt en ekstra betaling på 12 % af månedslønnen. For timelønsarbejde er der ingen betalte fridage. 3 af ferieugerne skal afholdes samlet i sommerperioden.

toplink

SI: Slovenien

Ferien udgør 20 dage om året ved en arbejdsuge på 5 dage. Efter 10 års beskæftigelse får man to ekstra feriedage. I forbindelse med familiære begivenheder kan man få ekstra ferie.

Der er 12 lovbestemte fridage.

toplink

SK: Slovakiet

Det årlige antal feriedage udgør 25 dage samt 15 betalte fridage. Feriebetalingen svarer til den gennemsnitlige løn.

toplink

TR: Tyrkiet

Ved en beskæftigelsesperiode på

1 – 5 år gives 14 dages, på

5 – 15 år gives 20 dages, på over

15 år gives der 26 dages ferie.

I statslige virksomheder betales der en præmie, i private virksomheder reguleres feriepengene i de kollektive aftaler.

13 betalte fridage for fagforeningsmedlemmer.

toplink