skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Arbejdstid

I de fleste lande har man en ugentlig arbejdstid på 40 timer. I enkelte lande er der indgået aftale om en lavere arbejdstid.

I alle lande er der dog indgået aftale om længere arbejdstider i forbindelse med højsæson, som regel sammen med udligning af det opsparede overarbejde eller tillæg for overarbejdstimer.

Situationen i international sammenligning:

Tabel Sammenligninger mellem lande: Arbejdstid

Situationen i de enkelte europæiske lande:

AT: Østrig

Der er en 40-timers arbejdsuge i landbrugssektoren, som iht. de kollektive overenskomster kan gøres mere fleksible. (fra 32 til 48). Ved overtid udbetales tillæg på hhv. 50 og 100 % (arbejde på søn- og helligdage). 2080 timers effektivt arbejde om året.

toplink

BE: Belgien

Den ugentlige arbejdstid er 38 timer. I landbruget betales et tillæg på 50 %, hvis der arbejdes over 8 timer/dag eller over 40 timer/uge. I gartnerisektoren kan der arbejdes op til 11 timer/dag og 50 timer/uge.

For arbejde på lovbestemte fridage betales 100 % i tillæg.

Reel arbejdstid: 1816 timer om året.

toplink

BG: Bulgarien

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer.

toplink

CH: Schweiz

Kantonernes aftaler vedr. normalt arbejde tillader f.eks. 66 timer om sommeren (vinter 55 timer) i Glarus, 55 timer i årsgennemsnit i Zürich, 49 timer i Genf, 48 timer for langtidsansatte i Wallis (for andre 55 timer!). I de fleste kantoner er der i årsgennemsnit en arbejdsuge på 55 timer! Overarbejde (over det nævnte maksimum) ”skal” godtgøres med et løntillæg på 25 %.

toplink

CY: Cypern

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer og kan udvides til 48 timer.

toplink

CZ: Tjekkiet

Det er ved lov bestemt, at en arbejdsuge maksimalt må være på 40 timer.

  • - Ved 3-holds skiftearbejde og konstant drift – 37,5 timer ugentligt
  • - Ved 2-holds skiftearbejde – 38,75 timer ugentligt
  • - For personer under 18 år – 30 timer ugentligt

Den årlige arbejdstid i år 2007 er som følger ved en 40-timers arbejdsuge: 2008 timer

Det gennemsnitlige antal arbejdstimer for arbejdere inden for landbrug, jagtvæsen og skovbrug er 40,6 timer, og 22,2 timer for deltid.

Dette gennemsnitlige antal arbejdstimer er i landbrugssektoren, inklusive fiskeopdræt, et af de højeste sammenlignet med andre brancher i samfundet.

Det gennemsnitlige antal faktiske arbejdstimer pr. uge i Tjekkiet i 2. kvartal 2006 var iht. Eurostat det højeste i alle 25 EU-lande.

toplink

DE: Tyksland

Inden for det tyske landbrug er den beregnede arbejdstid 2.088 timer om året med en 40-timers-uge. Fratrækkes helligdage, ferie osv., når man frem til et beregnet produktivt timetal på i alt 1.795 timer om året.

I henhold til de kollektive overenskomster er der en 40-timers-arbejdsuge, fleksibilitetsaftaler kan fastlægge fra 38 h til 45 h på den enkelte virksomhed. Normalt betales der overtidstillæg for overarbejdstimer. Ved fleksibilitetsaftaler kan der oprettes arbejdstidskonti (dette er aftalt for landbruget og i nogle kollektivaftaler inden for gartneriområdet).

toplink

DK: Danmark

I henhold til lovgivningen må den maksimale arbejdstid på 48 timer om ugen og 11 timer om dagen ikke overskrides. Efter overenskomsten betales der 40 % i overtidstillæg for de første to overarbejdstimer og 80 % ved mere end to overarbejdstimer. I weekender betales der et et tillæg på 80 %.

I overenskomsten er der aftalt en fleksibel årsarbejdstid. Ifølge denne kan overarbejdstimerne indsættes på en årsarbejdstidskonto, så vinterarbejdsløshed kan undgås. Den sidstnævnte ordning er der dog kun 10 % af de beskæftigede, der benytter sig af.

toplink

EE: Estland

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. Der må højst arbejdes 48 timer om ugen, et skift må højst strække sig over 12 timer. Der må kun præsteres 200 overarbejdstimer på et år.

toplink

ES: Spanien

I overenskomstaftalen er der aftalt en arbejdstid på 40 timer om ugen, dog arbejdes der længere i virksomhederne. Overtid udløser ekstra betaling eller udlignes i de større virksomheder. I de mindre virksomheder (under 10 beskæftigede) finder dette dog kun sted i mindre omfang.

Der arbejdes 8 timer dagligt i en 5-dages arbejdsuge og 6,5 timer dagligt i en 6-dages arbejdsuge.

toplink

FI: Finland

I henhold til loven om arbejdstid er der 40-timers-uge i Finland med en årlig arbejdstid på 1.880 timer (40 x 47). Overenskomstmæssigt er der aftalt fleksibilitet fra 8 til 11 timer om dagen resp. 40 til 55 timer om ugen. Arbejdstiden skal være udlignet inden for 52 uger. Gennem individuelle aftaler mellem arbejdsgivere og arbejdstagere kan der aftales overarbejdstimer. Tillæggene for overarbejdstimer er: dagligt 1. til 3. overarbejdstime 50 %, fra 3. time 100 %; ugentligt 40. til 48. overarbejdstime 50 %, fra 49. time 100 %.

toplink

FR: Frankrig

Der er aftalt en 35-timers arbejdsuge i det franske landbrug; under visse betingelser er det dog muligt at gå helt op til 48 timer. Under høsten er det med de relevante myndigheders accept muligt at øge timeantallet til 72 timer pr. uge.

Den årlige arbejdstid er effektivt på 1.807 h.

toplink

GB: Det Forenede Kongerige

39 ugentlige arbejdstimer fordelt på 5 dage. Ifølge den kollektive overenskomst kan antallet af ugentlige arbejdsdage variere mellem 4 og 6, men der må ikke arbejdes mere end 10 timer om dagen. Ved overarbejde skal der betales et tillæg på 50 % (overarbejdstimerne betales med et tillæg på 150 % af mindstetimelønnen).

toplink

GR: Grækenland

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer, den ugentlige arbejdstid må højst være 48 timer. Hver uge skal man som minimum have 24 timers sammenhængende hviletid.

toplink

HR: Kroatien

Der arbejdes 40 timer om ugen i 48 arbejdsuger om året (1.920 timer i alt).

toplink

HU: Ungarn

Den fulde arbejdstid er 8 timer om dagen seks dage om ugen, hvilket svarer til 48 timer om ugen. I særlige tilfælde kan arbejdstiden være 12 timer om dagen eller 48 timer om ugen.

Den daglige arbejdstid (ekskl. deltidsbeskæftigelse) må ikke være mindre end 4 timer.

Med baggrund i den daglige arbejdstid kan arbejdstiden ved mindst to måneders sæsonarbejde højst fastsættes inden for en tidsramme på fire måneder. Ifølge kollektiv aftale kan der også gives tilladelse til en tidsramme på 4 måneder, med baggrund i de enkelte branchers overenskomst sågar 6 måneder, men kun i de tilfælde, hvor loven giver mulighed for det.

Når der anvendes tidsrammer kan arbejdstiden også fordeles ujævnt, men i gennemsnit skal de stemme overens med den fulde arbejdstid.

toplink

IE: Irland

Den ugentlige arbejdstid er 39 timer. Den højeste tilladte gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 48 timer. Afhængigt af omstændighederne kan gennemsnitsværdien udregnes over et tidsrum på 4, 6 eller 12 måneder.

toplink

IS: Island

I Island er der 40-timers-uge. Normalt arbejdes der 50 timer. Det er forbudt at arbejde mere end 14 timer om dagen.

toplink

IT: Italien

Arbejdsugen er på 39 timer ved 26 arbejdsdage om måneden.

På niveauet for de kollektive overenskomster på regionalt niveau er der mulighed for at fastlægge en ugentlig arbejdstid på 44 timer i maksimalt 90 dage. Eventuelle forøgelser af timeantallet skal udlignes i løbet af året.

Ved overtid betales der et tillæg på 25 % iht. den nationale overenskomstaftale (i gartnerisektoren er tillægget på 29 %). På søn- og helligdage og ved natarbejde betales der et tillæg på 40 % inden for landbrugs- og gartnerisektoren (blomsterdyrkning og væksthuskulturer). Tillægget ved natarbejde er 45 %. Den maksimale overtid pr. år må ikke overstige 200 timer. På helligdage udbetales der en dagsløn ud over den normale løn samt et tillæg for arbejde på helligdage.

toplink

LT: Litaun

Der er 40-timers-uge med 8 timers normal arbejdstid om dagen. Overtidsbetalingen er 50 % for den 8. til den 10. time om dagen og 100 % ved over 10 timer om dagen. For arbejde på søn- og helligdage optjenes der en fridag. Overarbejdstimer i høsttiden skal aftales med Direktoratet for Arbejdstilsynet.

toplink

LU: Luxembourg

Følgende lovbestemte regler gælder med hensyn til arbejdstider: 8 timer dagligt ved en arbejdsuge på 40 timer. Der gælder desuden følgende lovbestemte særregler: (12 timer pr. dag og 60 timer pr. uge).

Inden for landbruget er der mulighed for at ændre arbejdstiderne på følgende måde: 10 timer pr. dag og 48 timer pr. uge med et gennemsnit på 40 timer pr. uge, som defineres over en hvis periode, som kaldes referenceperioden. Referenceperioden varer mindst 4 uger og højst 12 måneder.

For særligt sæsonarbejde, som f.eks. vinhøsten, findes der en særregel, som giver mulighed for, at der i en særlig periode kan arbejdes op til 12 timer dagligt og op til 60 timer om ugen.

toplink

LV: Letland

Den daglige arbejdstid er 8 timer. På virksomhedsniveau fastlægges det, hvor mange timer der kan arbejdes. Ekstra tid betales eller afspadseres.

toplink

MT: Malta

Arbejdstiden er 40 timer i ugen, maksimalt 48 timer.

toplink

NL: Nederlandene

Der er aftalt en 38-timers-uge som årsgennemsnit. I ti uger om året kan der arbejdes 9 timer om dagen. Der er mulighed for et spænd på mellem 33,5 og 55 timer om ugen. På virksomhedsniveau kan der aftales en timeudligning på 15 uger à 6,5 timer.

toplink

NO: Norge

Efter loven er den ugentlige arbejdstid 40 timer. I overenskomsterne er der aftalt 37,5 timer, hvilket svarer til en årlig arbejdstid på 1.950 timer. Arbejde ud over 8 timer om dagen aflønnes med 40 % i tillæg, 50 % hvis man er omfattet af en overenskomst. Den maksimale ugentlige arbejdstid er 48 timer. Den daglige arbejdstid skal ligge inden for tidsrummet kl. 6 til 18.

toplink

PL: Polen

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer (8 timer om dagen, med en 5-dages uge) i en opgjort periode på 4 måneder. Inden for landbrug og dyreavl kan der flekses med arbejdstiden i 6 af årets måneder, dog må antallet af overarbejdstimer ikke overskride 150 om året. For overarbejde ud over den almindelige løn betales der tillæg:

  • - 100 % for natarbejde, søndage samt helligdage og lovbestemte fridage, som ikke er arbejdsdage for arbejdstageren
  • - 50 % på alle andre dage.

I 2006 arbejdede en arbejdstager 253 dage á 8 timer, hvilket giver en effektiv årlig arbejdstid på 2024 timer.

toplink

PT: Portugal

Der er aftalt en arbejdsuge på 40 timer ved en 5-dages uge. Der ydes i stort omfang merarbejde. På trods af en 8-timers arbejdsdag arbejdes der ofte mere end 10 timer. Ifølge den kollektive overenskomst kan dette udlignes om vinteren efter forhandling mellem arbejdsgiver, arbejdstager og fagforening.

toplink

RO: Rumænien

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer. Arbejdstiden er fra 7:30 til 16:30.

toplink

SE: Sverige

Arbejdstiden er 8 timer om dagen med 40-timers arbejdsuge, 2.014 timer om året. Ved overarbejdstimer betales 50 % i tillæg, 100 % for søn- og helligdage. Man må maksimalt  have 200 overarbejdstimer om året, efter særskilt aftale med fagforeningen dog 300 timer.

toplink

SI: Slovenien

Den ugentlige arbejdstid er 40 timer ved en arbejdsuge på 5 dage.

toplink

SK: Slovakiet

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Det er maks. tilladt at have 48 timer om ugen.

toplink

TR: Tyrkiet

Den ugentlige arbejdstid er 45 timer med en arbejdsuge på 6 dage.

Overarbejdstimer godtgøres med 50 % i tillæg eller iht. de lovmæssige bestemmelser.

toplink