skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Beskæftigelse

Inden for land- og skovbrug er der i EU ca. 2 millioner fuldtidsbeskæftigede. 

Over 4 millioner har løs beskæftigelse. Disse ansættes som regel for at lette arbejdsbyrden i forbindelse med højsæson. Det tidsrum, hvor de ansættes, strækker sig fra få dage til 8 måneder. Det skønnes, at to tredjedele af sæsonarbejderne er ”vandrearbejdere”, hvilket vil sige, at de ”vandrer” på nationalt og transnationalt plan fra deres hjemsted til arbejdsstedet. Den overvejende del af disse ”vandrearbejdere” bevæger sig inden for EU.

Situationen i international sammenligning:

Tabel Sammenligninger mellem lande: Beskæftigelse

Situationen i de enkelte europæiske lande:

AT: Østrig

Der er 18.600 beskæftigede i Østrigs landbrugssektor. Inden for landbruget er der 9.300 beskæftigede, inden for gartnerisektoren er der 4.000. ansatte, og inden for skovbrug er der 5.300 ansatte. Af de 18.600 arbejdstagere i landbruget er 9.500 ansat på fuld tid og 9.100 ansatte på deltid (heraf 2.500 østrigere og 6.600 fra andre EU-lande som det tidligere Jugoslavien, Tjekkiet, Polen og Tyrkiet). I landbrugssektoren er der ca. 3.000 arbejdsløse.

toplink

BE: Belgien

Inden for land- og skovbrug er der 9.000 beskæftigede plus 10.000 sæsonarbejdere.

toplink

BG: Bulgarien

Inden for det bulgarske land- og skovbrug er der beskæftiget 82.000 personer.

60 % af den bulgarske befolkning lever i de landlige regioner, hvor der gives tilskud til lønnen, fordi arbejdsløsheden er meget høj her.

toplink

CH: Schweiz

I det schweiziske landbrug er 18.361 arbejdstagere beskæftiget på helårsbasis og 12.303 på deltid/sæsonbasis. Derudover skønnes antallet af ”sans-papiers” (uden arbejdstilladelse) fra lande uden for EU/EFTA at være på ca. 8.000 personer (fuld- og deltid).

toplink

CY: Cypern

Inden for land- og skovbrug er der i Cypern beskæftiget 6.730 arbejdstagere. Ud af de 4.000 beskæftigede i landbruget arbejder 2.000 kun i sæsonen, som regel 4-8 måneder. Der kommer vandrearbejdere fra Bulgarien, Syrien og Sri Lanka.

toplink

CZ: Tjekkiet

Inden for land- og skovbrug samt fiskeopdræt er der 176.200 fuldtidsbeskæftigede, uden fiskeri og fiskeopdræt er der 172.700 beskæftigede inklusive medlemmerne af forskellige salgskooperativer.

Inden for landbrug, jagtvæsen og hermed forbundne aktiviteter arbejder der 5.100 udenlandske sæsonarbejdere, inden for skovbrug, fiskeri og fiskeopdræt arbejder der 1.400 udlændinge, hvilket i alt er 2,8 % af alle udenlandske beskæftigede i Tjekkiet.

toplink

DE: Tyksland

I Tyskland sker arbejdskraftregistreringen ud fra sektorerne landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug. Der skelnes mellem fuldtids-, deltids- (som f.eks. arbejder halvdags) og sæsonbeskæftigede (indenlandsk arbejdskraft). Den udenlandske arbejdskraft (fra EU-området) registreres særskilt. I hele sektoren landbrug, gartneri og skovbrug er der 530.000 beskæftigede, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring. Deraf er der 130.000 i landbruget, 230.000 inden for gartneri og 170.000 inden for skovbrug.

Antallet af beskæftigede, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring, er svagt faldende, antallet af sæsonbeskæftigede (løst beskæftigede) er stigende. Gennem statslig intervention er det hensigten, at tysk arbejdskraft i større omfang skal erstatte den udenlandske arbejdskraft (årligt ca. 10 %). P.t. er ca. 270.000 udenlandske arbejdere beskæftiget inden for det tyske landbrug, deraf ca. 80 % fra Polen.

toplink

DK: Danmark

Af de 35.000 beskæftigede arbejder 25.000 i landbruget og 10.000 inden for produktionsgartneri. De fleste beskæftigede i landbruget afskediges om vinteren, selv om der eksisterer en overenskomstmæssig årlig arbejdstid. De 12.000 sæsonbeskæftigede kommer fortrinsvis fra Polen, 2.000 kommer fra Ukraine.

toplink

EE: Estland

Inden for landbruget er der 15.000 beskæftigede.

Inden for skovbrug er der i dag kun 400 beskæftigede, 2.500 er sæsonarbejdere eller deltidsbeskæftigede.

toplink

ES: Spanien

Inden for spansk landbrug, havebrug, skovbrug, planteavl og -produktion, naturparker, jagt, brancheorganisationer og VET-services (veterinær?) er der i alt 725.000 lønmodtagere. Heraf på fuld tid: 125.000. På deltid: 600.000. Kønnene er ligeligt repræsenterede. Antallet af udenlandske vandrearbejdere skønnes til at udgøre 180.000, og antallet af vandrearbejdere uden papir skønnes til at udgøre 35.000.

toplink

FI: Finland

I landbruget er der beskæftiget 5.000 personer, der er pligtige til at være omfattet af social forsikring; heraf 3.200 i mindre end 8 måneder (indenlandske sæsonarbejdere: 1.000; vandrearbejdere: 1.000; fra tredjelande: 1.200). 78,0 % af vandrearbejderne kommer fra Rusland og de baltiske lande.

toplink

FR: Frankrig

I Frankrig er 276.443 personer beskæftiget inden for lanbrug og skovbrug på fuld tid og over hele året. Yderligere 1.170.079 personer er løst ansatte. 86.684 arbejdstagere er sæsonansat efter den kollektive overenskomst (heraf er 71.055 fra Frankrig, og 15.629 er vandrearbejdere). Derudover er der 38.518 deltidsbeskæftigede.

toplink

GB: Det Forenede Kongerige

Inden for Storbritanniens land- og skovbrug er der beskæftiget 192.000 arbejdstagere. I landbrugs- og gartnerisektoren er der 60.000 fuldtidsbeskæftigede, 120.000 er løst beskæftigede.

toplink

GR: Grækenland

I det græske land- og skovbrug er der 10.000 fuldtidsbeskæftigede arbejdstagere. 100.000 er sæsonarbejdere.

toplink

HR: Kroatien

I det kroatiske landbrug er 35.000 arbejdstagere fuldtidsbeskæftigede, og 2.000 er løst beskæftigede.

toplink

HU: Ungarn

I virksomheder med mindst 5 beskæftigede var der i 2006 beskæftiget i alt 93.900 personer, heraf var ca. 7,5 % deltidsbeskæftigede.

toplink

IE: Irland

I det irske land- og skovbrug er der 4.250 fuldtidsbeskæftigede arbejdstagere samt 15.000 løst beskæftigede.

toplink

IS: Island

I det islandske landbrug er der beskæftiget 500 ansatte. De ansættes normalt for 8 måneder.

toplink

IT: Italien

Der er 68.000 fuldtidsbeskæftigede inden for italiensk landbrug og skovbrug. Heraf arbejder 10-15.000 inden for skovbrug. Der er 600.000 beskæftigede på tidsbegrænsede kontrakter (mellem 150-180 dage om året). Dermed har de ret til at modtage sociale ydelser. Af de 600.000 arbejder 85-90.000 inden for skovbrug.

Yderligere 250.000 mennesker arbejder kun ca. 10-20 dage inden for skovbrug.

125.000 er af ikke-italiensk herkomst. Polakker, rumænere og albanere udgør med hhv. 14 og 11 % de største grupper.

toplink

LT: Litaun

Inden for landbruget er 3.000 arbejdstagere omfattet af overenskomster. Derudover er der 16.000 deltidsbeskæftigede og 3.000 sæsonarbejdere. Kun en ringe del er vandrearbejdere.

toplink

LU: Luxembourg

I alt er der 3641 beskæftigede inden for landbrugs- og gartnerisektoren. Af dem er 1980 beskæftigede omfattet af kollektive aftaler.

Under vinhøsten ansættes der sæsonarbejdere. Disse sikres ved hjælp af arbejdstidsaftaler og er i hele beskæftigelsesperioden omfattet af overenskomstaftalen. Det drejer sig om ca. 200 beskæftigede. Sæsonarbejderne følges af tillidsmandsgrupperne.

toplink

LV: Letland

I Letlands landbrug er der beskæftiget 28.000 (med kontrakt). Heraf arbejder 80 % i mindre end 8 måneder om året (22.400 beskæftigede).

Der er en stor gråzone. Mange arbejder kortvarigt i landbruget, og disse er ikke omfattet af statistikken.

toplink

MT: Malta

I Maltas land- og skovbrug er 300 arbejdstagere fuldtidsbeskæftigede, og 300 personer er deltids- eller løst beskæftigede.

toplink

NL: Nederlandene

I landbrugs- og gartnerisektoren er der beskæftiget 80.000 personer, der er højt kvalificerede. Til midlertidigt arbejde blev der indtil for nogle år siden benyttet marokkanere og tyrkere. Disse er i de seneste år blevet erstattet af polakker. Fra januar 2007 er der uindskrænket adgang for polsk arbejdskraft. I 2006 arbejdede der 45.000 polakker i Holland. Antallet af beskæftigede uden papirer anslås til 10.000.

Deltidsarbejde er meget udbredt i hollandsk landbrug. Cirka 200.000 hollandske kvinder og studenter med 15 til 20 timer om ugen og yderligere 200.000 arbejdstagere er ansat gennem vikarbureauer.

toplink

NO: Norge

Norsk landbrug beskæftiger 1.500 lønmodtagere og antallet af løst beskæftigede er 20.000. Deraf kommer 80 % fra Polen, 15 % fra de baltiske lande og 5 % fra andre lande.

toplink

PL: Polen

Inden for landbruget, jagtvæsenet og skovbruget arbejder der i gennemsnit 153.200 arbejdstagere om året på basis af en arbejdskontrakt, heraf 13.300 i den offentlige sektor.

I landbruget arbejder der 92.000 fuldtidsbeskæftigede, 17.500 deltidsbeskæftigede og ca. 20.000 sæsonarbejdere, hvoraf ca. 16.000 stammer fra Ukraine og andre østlige lande.

toplink

PT: Portugal

Inden for landbrug og skovbrug er der 140.000 ansatte, heraf er 10.000 ansat på fuld tid. Hovedområderne er det traditionelle landbrug med plante- og dyreproduktion, frugt- og grøntsagsdyrkning, skovbrug (især korkeg), jagt og gartneri. Haveanlægs- og landskabsanlægsbranchen opstår i takt med den stigende miljøbevidsthed, inden for serviceområdet opstår der nye beskæftigelsesmuligheder som f.eks. vinmanagement. Der er omkring 80.000 sæsonbeskæftigede, men disse betaler næppe socialforsikringsbidrag. Det er ikke muligt at angive det nøjagtige tal, da mange arbejder uden papirer, eller da beskæftigelsesstatussen ikke er klar (afhængig lønmodtager eller selvstændig). Arbejderne kommer fra Afrika, men disse forlader ofte landbruget efter ganske få dage.

toplink

RO: Rumænien

I Rumænien er der 128.000 beskæftigede inden for landbruget og 35.000 sæsonbeskæftigede.

toplink

SE: Sverige

Svensk landbrug og gartneri beskæftiger 24.000 fuldtidslønmodtagere. Af de 19.000 sæsonarbejdere er 8.000 indenlandske, 8.000 vandrearbejdere fra EU-lande og 3.000 kommer fra tredjelande.

toplink

SI: Slovenien

I Slovenien er der inden for land- og skovbrug 3.708 personer, der har lønnet beskæftigelse.  Løs beskæftigelse forekommer næsten ikke.

toplink

SK: Slovakiet

Inden for land- og skovbrug er der i Slovakiet 70.000 beskæftigede, heraf er 53.000 beskæftiget inden for landbrug, og 5.000 af disse har løs beskæftigelse.

toplink

TR: Tyrkiet

I Tyrkiet er 59.000 personer fuldtidsbeskæftiget inden for land- og skovbruget. Omkring 1.000.000 arbejdstagere er ikke registreret, 522.000 er registreret, men løst beskæftigede.

toplink