skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse er en del af det sociale sikringssystem, hvor fagforeningerne indtager en særlig rolle. I alle lande har arbejdstagerne indflydelse, når det gælder udformning og gennemførelse af arbejdsmiljøbeskyttelse. Ofte overtager fagforeningerne direkte funktionen som sikkerhedsansvarlig.

Hos de ansvarlige (institutioner) for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse har fagforeningerne en omfattende medbestemmelsesret. Også i lande med private systemer til social forebyggelse har fagforeningerne indflydelse, i det mindste på det præventive område (eksempelvis i Sverige).

Antallet af døde og svært tilskadekomne som følge af arbejdsulykke (> 3 dages sygdom) er meget forskelligt. Dette kan der være forskellige årsager til, som skal analyseres nærmere.

Situationen i international sammenligning:

Tabel Sammenligninger mellem lande: Arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse

Situationen i de enkelte europæiske lande:

AT: Østrig

Dødsulykker inden for landbrugssektoren sker fortrinsvist ved mindre bønder og i et mindre omfang også ved lønmodtagerne inden for denne sektor.

Det er bestemt ved lov, at der skal være en sikkerhedsansvarlig tillidsmand i virksomhederne, i de større virksomheder skal der ydermere være en driftslæge. Medarbejdere med et tillidshverv har funktionærstatus i den generelle ulykkesforsikringsanstalt.

toplink

BE: Belgien

Arbejds- og sundhedsbeskyttelse er integreret i det obligatoriske socialforsikringssystem, dette område administreres af fonden for arbejdsulykker. Arbejdsgiverne skal tegne en forsikring for de beskæftigede hos et godkendt forsikringsselskab eller en godkendt fælles forsikringsfond.

toplink

BG: Bulgarien

Der foreligger ingen oplysninger

toplink

CH: Schweiz

Ud af i alt 54 brancher ligger landbruget på 4.-pladsen i ulykkestal, på 5.-pladsen med hensyn til ulykkesbetinget fravær (i landbruget er man "sjældent" syg, og præmierne er tilsvarende lave) og på 7.-pladsen med hensyn til følgeomkostninger (f.eks. revalidering).

Se tabel vedr. tal for 2005.

toplink

CY: Cypern

(Der foreligger ingen oplysninger.)

toplink

CZ: Tjekkiet

I år 2006 fandt der 4 dødsulykker sted inden for land- og skovbruget, heraf en inden for skovbruget, samt 2.638 arbejdsulykker med længerevarende tab af arbejdsevne til følge (heraf 401) inden for skovbruget og 22 inden for fiskeriet.

toplink

DE: Tyksland

I Tyskland varetages arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse af den statslige Arbeitzschutz (arbejdssikkerhed) og brancheorganisationerne.  Brancheorganisationerne er repræsenteret paritetisk af tre parter, arbejdsgivere, småbønder og arbejdstagere, og er ansvarlige for arbejdssikkerheden i virksomhederne. Mens opfyldelsen af bestemmelserne for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse sker stort set problemfrit i de store virksomheder, er der gang på gang problemer i de mindre virksomheder.

toplink

DK: Danmark

Der kræves certifikat til at køre truck, til arbejde med pesticider og til omgang med ammoniak.

I 2005 var der 22 dødsulykker i landbruget, 2 af disse ramte ansatte.

toplink

EE: Estland

Beskyttelse mod arbejdsulykker er underlagt statslig kontrol og varetages af tilsynsfolk.

toplink

ES: Spanien

Der er mellem 30 og 35 dødsfald i spansk landbrug om året, spildtiden ved arbejdsulykker ligger på 15 % (af alle arbejdstagere).

toplink

FI: Finland

Statistikken omfatter ikke ulykkerne detaljeret, idet der ikke skelnes mellem selvstændige landmænd og ansatte. Ved alvorlige ulykker er det ofte ældre mennesker, der er involveret. Der er et godt system til offentlig kontrol på sundhedsområdet. Målet for disse foranstaltninger er dog i højere grad levnedsmiddelkontrol end arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse for ansatte.

Hvis der er mere end 10 ansatte på en virksomhed, vælges der sikkerhedsrepræsentanter til samarbejdsudvalget. Er der under 10 ansatte, vælges sikkerhedsrepræsentanter.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

toplink

FR: Frankrig

126 dødsulykker og erhvervsbetingede sygdomme (81 dødsulykker, 35 dødsulykker på vej til eller fra arbejde, 1 død grundet erhvervsbetinget sygdom)(i 2003). 47.817 beskæftigede var uarbejdsdygtige i mere end 3 dage på grund af arbejdsulykker.

De beskæftigede skal kunne fremvise et certifikat for at kunne udbringe sprøjtemidler. Fagforeningerne deltager i de regionale arbejdssikkerhedsagenturer og -kasser.

toplink

GB: Det Forenede Kongerige

Der findes et statsligt bidragsuafhængigt (skattefinansieret) ydelsessystem, hvor alle arbejdstagere er forsikret. Ulykker på vej til og fra arbejde er generelt ikke omfattet af forsikringen.

toplink

GR: Grækenland

(Se tabel.)

toplink

HR: Kroatien

Der foreligger ingen data for landbruget.

toplink

HU: Ungarn

Ulykker med døden til følge inden for landbruget i 2006: 16

Antallet af ulykker med mere en 3 dages uarbejdsdygtighed til følge i 2006: 1.064, mænd: 890; kvinder: 174

Sammenlignet med de 14 andre brancher lå landbruget i 2006 på en 6. plads.

Årsagen til ulykker med døden til følge er i de fleste tilfælde, at arbejdsreglerne ikke overholdes, f.eks.: Der anvendes ikke personligt sikkerhedsudstyr mod nedstyrtning, osv.

I Ungarn er det for alle erhvervsaktive arbejdstagere obligatorisk at deltage i forudgående og fortsatte periodiske lægeundersøgelser af den enkeltes egnethed.

toplink

IE: Irland

Der findes et obligatorisk ulykkesforsikringssystem. Fagforeningen SIPTU støtter arbejdsmiljø- og sikkerhedskomiteen med det mål for øje at fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne. Se tabel vedr. ulykkestal.

toplink

IS: Island

I virksomheder med mere end 5 personer beskæftiget er der en sikkerhedsrepræsentant. Arbejde med farlige stoffer kræver certifikat.

toplink

IT: Italien

Der er en statslig ulykkesforsikring for alle brancher (INAIL – national forsikringsanstalt for arbejdsulykker). Af statistikken fremgår det, at antallet af arbejdsulykker er faldende. I år 2005 var der 66.220 arbejdsulykker og 136 dødsulykker inden for landbrugssektoren. Indvandrere er indblandet i en uforholdsmæssig stor del af disse ulykker.

Fagforeningerne er repræsenteret i arbejdssikkerhedssystemet i virksomhederne gennem arbejdssikkerhedsudvalgene (RLS). Hver fagforening stiller med en repræsentant.

toplink

LT: Litaun

Halvdelen af alle ulykker sker ved akkordarbejde, ligesom alkohol under arbejdet medvirker til at øge ulykkesfrekvensen.

toplink

LU: Luxembourg

Land- og skovbruget udgør et af kamrene i forbundet for ulykkesforsikring.

toplink

LV: Letland

I landbruget var der i 2005 i alt 11 dødsulykker. Ved arbejdsulykker og ulykker på vej til eller fra arbejde ydes der 100 % lønkompensation. Fagforeningerne organiserer kurser i arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse og udsteder licenser/certifikater. Alle arbejdstagere skal deltage i et sådant kursus, og arbejdsgiveren skal betale. I større virksomheder er der en ulønnet tillidsrepræsentant for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse. Denne skal aflægge en prøve.

toplink

MT: Malta

Der foreligger ingen oplysninger

toplink

NL: Nederlandene

I 2006 var der 5 dødsulykker i hollandsk landbrug (deraf 3 med børn involveret). I Holland skelnes der i statistikken ikke mellem arbejds- og fritidsulykker. Gennem en lovgivningsmæssig sænkning af standarderne for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse er der opstået en forringelse af forebyggelsen.

I virksomhederne er der sikkerhedsrepræsentanter (forebyggelse). Disse gennemgår et særligt uddannelsesforløb.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

toplink

NO: Norge

I 2006 var der 14 dødsulykker i norsk landbrug. Ved over 10 ansatte skal der udnævnes (vælges) en sikkerhedsrepræsentant i virksomheden. Efter at være valgt skal sikkerhedsrepræsentanten gennemgå og bestå et 40 timers sikkerhedskursus.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

toplink

PL: Polen

I landbruget var der følgende ulykker i 2005:

Ulykker i enkeltmandslandbrug: 128 dødsulykker, 20.800 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

Ulykker i landbrugsvirksomheder: 14 dødsulykker og 1.277 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

I virksomheder under forvaltning en dødsulykke og 217 ulykker med mere end 3 dages uarbejdsdygtighed til følge.

Generelt i landbruget: 143 dødsulykker og 22.354 tilfælde med længere tids uarbejdsdygtighed til følge.

Ulykker på vej til og fra arbejde er ikke omfattet af ulykkesforsikringen.

Fagforeningen har ifølge loven ret til at holde direkte opsyn og kontrol med, om arbejdsretten og bestemmelserne vedrørende arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse overholdes i virksomhederne. Fagforeningen arbejder tæt sammen med det statslige arbejdstilsyn og støtter ulønnede arbejdstilsynsfolk, desuden er der fagforeningsfolk til at varetage arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i virksomheder med over 250 beskæftigede.

toplink

PT: Portugal

Hvad angår arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse har situationen inden for landbruget forbedret sig, hvilket kommer til udtryk i de aftagende tal. Fagforeningen deltager i aktiviteter med tredelt paritet.

toplink

RO: Rumænien

I 2005 døde 37 personer i forbindelse med ulykker inden for landbruget og 192 personer var uarbejdsdygtige mere end 3 dage på grund af arbejdsulykke. Der stilles personale til rådighed inden for området arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse.

toplink

SE: Sverige

I Sverige blev der registreret 246 dødsulykker (i 2005), heraf 3 i landbruget. Andelen af unge mennesker, især unge kvinder, involveret i arbejdsulykker er påfaldende høj.

Alle, som arbejder med giftige stoffer, skal have et certifikat.

toplink

SI: Slovenien

I gennemsnit dør 3 personer inden for landbruget af arbejdsulykker.

Der kræves særlige kvalifikationspapirer ved anvendelse af pesticider og ved dyreavl.

toplink

SK: Slovakiet

En repræsentant for arbejdstagerne står for arbejdsmiljø og sundhedsbeskyttelse i virksomheden.

toplink

TR: Tyrkiet

I 2005 var der 22 dødsfald i det tyrkiske landbrug.

toplink