skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Bezpieczeństwo i higiena pracy - BHP

BHP jest częścią socjalnego systemu ubezpieczeń, w którym Związki Zawodowe przejmują szczególna rolę. We wszystkich krajach pracobiorcy są włączani przy kształtowaniu i prze-prowadzeniu zakładowych systemów bezpieczeństwa pracy. Często Związki Zawodowe przejmują funkcje bezpośredniego nadzorowania bezpieczeństwa pracy.

W instytucjach ubezpieczeniowych Związki Zawodowe mają  prawo współdecydowania. Również w krajach gdzie istnieją prywatne systemy ubezpieczeń Związki Zawodowe uczestniczą przynajmniej w zakresie prewencyjnym (Przykład Szwecja).

Ilość wypadków śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach przy pracy ( > 3 dni niezdolności do pracy) jest bardzo różna. Ma to różne przyczyny, które należy jeszcze bliżej zanalizować.

Sytuacja w porównaniu międzynarodowym

TabelleBezpieczeństwo i higiena pracy BHP: porównanie państw

Sytuacja w pojedynczych krajach europejskich

AT: Austria

Śmiertelne wypadki przy pracy zdarzają się przeważnie u drobnych rolników i w małym zakresie również u pracobiorców.

W zakładzie ustawowo są mężowie zaufania BHP. W dużych przedsiębiorstwach należy zorganizować służbę medyczną. Specjaliści związków zawodowych znajdują się jako funkcjonariusze w ogólnych instytucjach ubezpieczeniowych od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Góra strony

BE: Belgia

BHP jest obligatoryjnie włączone do systemu ubezpieczeń i administruje funduszem na wypadki przy pracy. Pracodawcy muszą  zatrudnionych ubezpieczyć w dopuszczonym towarzystwie ubezpieczeniowym wzgl. w wspólnej kasie ubezpieczeniowej.

Góra strony

BG: Bulgaria

Brak danych.

Góra strony

CH: Szwajcaria

Ze wszystkich 54 branż, rolnictwo znajduje się na 4. miejscu jeśli chodzi o ilość wypadków przy pracy, a na 5. miejscu odnośnie niezdolności do pracy z powodu wypadków ( w rolnictwie się „prawie” nie choruje gdyż premie są odpowiednio niskie), oraz na 7. miejscu odnośnie kosztów następstw np. rehabilitacji).

Dane znajdują się w tabeli.

Góra strony

CY: Cypr

Brak danych.

Góra strony

CZ: Republika Czeska

W roku 2006 miały miejsce 4 wypadki śmiertelne w rolnictwie i leśnictwie, z tego 1 w leśnictwie, oraz 2 638 wypadków przy pracy z dłuższą niezdolnością do pracy ( z tego 401) w leśnictwie i 22 w rybołówstwie.

Góra strony

DE: Niemcy

BHP w Niemczech regulowane jest przez państwową służbę ochrony pracy i Stowarzyszenia Zawodowe. Stowarzyszenia Zawodowe są obsadzane trójparytatywnie, tzn. pracodawcy, drobni rolnicy i pracobiorcy są odpowiedzialni za BHP w zakładzie.

Podczas gdy w dużych przedsiębiorstwach sprawy BHP prowadzone są prawie bezproblemowo, to w małych zakładach pojawiają się problemy.

Góra strony

DK: Dania

Wymagane są egzaminy specjalistyczne dla kierowców wózków widłowych, przy pracy z pestycydami i amoniakiem.

W 2005 r. w rolnictwie zdarzyły się 22 wypadki śmiertelne, w tym było 2 pracobiorców.

Góra strony

EE: Estonia

Ochrona przed wypadkiem przy pracy podlega kontroli państwowej i jest prowadzona przez inspektorów.

Góra strony

ES: Hiszpania

W hiszpańskim rolnictwie zdarza się w roku 30-35 wypadków śmiertelnych, niezdolność do pracy z powodu wypadków mieści się w granicach 15 % (wszystkich pracobiorców).

Góra strony

FI: Finlandia

Statystyka nie ujmuje wypadków oddzielnie, nie ma rozdziału między pracodawcą i pracobiorcą. Ciężkie wypadki przeważnie zdarzają się starszym osobom. Jest dobry system publicznego nadzoru w zakresie zdrowia. Celem tych przedsięwzięć jest jednak bardziej kontrola żywności niż BHP zatrudnionych.

Jeśli w zakładzie zatrudniono więcej niż 10 osób, wybierani są specjaliści BHP w radzie zakładowej. Gdy jest mniej niż 10 zatrudnionych, wybiera się asystentów.

Każdy, kto ma styczność z substancjami szkodliwymi, musi mieć odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne.

Góra strony

FR: Francja

126 wypadków śmiertelnych i z powodu chorób zawodowych (81 wypadków śmiertelnych, 35 wypadków w drodze, 1 z powodu choroby zawodowej). W roku 2003 dłuższa niezdolność do pracy z powodu wypadków przy pracy dotyczyła 47 817 zatrudnionych.

Zatrudnieni przy środkach ochrony roślin muszą posiadać certyfikat. Związki Zawodowe uczestniczą w regionalnych agencjach bezpieczeństwa pracy i kasach chorych.

Góra strony

GB: Zjednoczone Królestwo

Istnieje państwowy niezależny od składek (finansowany z podatków) system świadczeń. W którym ubezpieczeni są wszyscy pracobiorcy. Wypadki w drodze z reguły nie są tu objęte. Związek Zawodowy ma wpływy w Agricultur Industry Advisory Commity (AIAC), gdzie promuje się prewencje w miejscu pracy.

Góra strony

GR: Grecja

Nie posiadamy żadnych danych.

Góra strony

HR: Chorwacja

Brak danych dotyczących rolnictwa.

Góra strony

HU: Węgry

Wypadki śmiertelne w rolnictwie w 2006r. – 16

Ilość wypadków z ponad 3 dniową niezdolnością do pracy:

W 2006r.: 1.064 w tym 890 mężczyzn i 174 kobiety.

W porównaniu do innych branż rolnictwo zajmuje 6 miejsce w wypadkach.

Przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest lekceważenie przepisów pracy np. nie używa się odzieży ochronnej.

Na Węgrzech obowiązkowe są okresowe badania lekarskie dla pracobiorców.

Góra strony

IE: Irlandia

Istnieje obligatoryjny system ubezpieczenia wypadkowego. Związek Zawodowy SIPTU popiera komisje ochrony pracy i zdrowia w celu utrzymania pewniejszych i zdrowszych miejsc pracy. Dane o wypadkach patrz tabela.

Góra strony

IS: Islandia

W zakładach, w których  pracuje więcej niż 5 pracobiorców jest specjalista BHP. Ten kto pracuje przy substancjach szkodliwych musi posiadać atest kwalifikacyjny.

Góra strony

IT: Włochy

Istnieje państwowe ubezpieczenie w razie wypadku dla wszystkich branż (INAIL – Narodowa Instytucja Ubezpieczeń na wypadki przy pracy). Ze statystyk wynika, że ilość wypadków przy pracy zmniejsza się. W roku 2005 zdarzyło się 66 220 wypadków przy pracy, 136 wypadków śmiertelnych w rolnictwie. Coraz częściej zdarzają się wypadki u migrantów. Związki Zawodowe  poprzez komisje BHP (RLS)  są powiązani  z systemem BHP. Każdy Związek Zawodowy deleguje jednego przedstawiciela.

Góra strony

LT: Litwa

Połowa wszystkich wypadków zdarza się podczas pracy w akordzie, również spożywanie alkoholu w czasie pracy zwiększa  częstotliwość wypadków.

Góra strony

LU: Luksemburg

Gospodarka rolna i leśna tworzy Izbę Stowarzyszeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Góra strony

LV: Lotwa

W rolnictwie w roku 2005 zdarzyło się 11 wypadków  śmiertelnych. Przy wypadkach oraz wypadkach w drodze do i z pracy zwraca się 100 %. Związki Zawodowe organizują kursy BHP i wystawiają licencje/certyfikaty. Każdy pracownik musi uczestniczyć w jednym kursie, za co płaci pracodawca. W większych zakładach jest honorowy inspektor BHP. Musi złożyć odpowiedni egzamin.

Góra strony

MT: Malta

Brak danych.

Góra strony

NL: Niderlandy

W roku 2006 zdarzyło się 5 śmiertelnych wypadków w rolnictwie (z tego 3 z dziećmi). W Niderlandach nie rozróżnia się w statystyce wypadków przy pracy i prywatnych. Przez ustawowe zmniejszenie norm BHP wystąpiło pogorszenie prewencji.

W zakładach są specjaliści BHP (Prewencja). Są oni specjalnie wyszkoleni.

Każdy, kto pracuje przy szkodliwych substancjach, musi mieć odpowiedni atest kwalifikacyjny.

Góra strony

NO: Norwegia

W roku 2006 w norweskim rolnictwie zdarzyło się 14 wypadków śmiertelnych. Przy ponad 10 zatrudnionych zakład musi wybrać specjalistę BHP. Po wyborze specjalista musi zdobyć kwalifikacje na 40 godzinnym szkoleniu.

Każdy, który zajmuje się trującymi substancjami musi mieć odpowiedni dowód kwalifikacyjny.

Góra strony

PL: Polska

W rolnictwie w roku 2005 zdarzyły się następujące wypadki:

Wypadki w indywidualnych gospodarstwach rolnych: 128 wypadków śmiertelnych, 20 860 wypadków z ponad 3 dniową niezdolnością do pracy.

Wypadki w zakładach rolnych: 14 wypadków śmiertelnych 1 277 wypadków z niezdolnością do pracy ponad 3 dni. W spółkach Skarbu Państwa 1 wypadek śmiertelny i 217 z ponad 3 dniową niezdolnością do pracy. Ogółem w rolnictwie – 142 wypadki śmiertelne, 22 354 wypadki z dłuższą niezdolnością do pracy. Wypadków w drodze do/z pracy nie uważa się za wypadki w pracy.

Związki Zawodowe mają ustawowe prawo bezpośredniego nadzoru i kontroli w zakładzie przestrzegania przepisów prawa pracy i warunków bhp, ściśle współpracują z Państwową Inspekcją Pracy, wspierają działalność zakładowych społecznych inspektorów pracy mają swoich przedstawicieli w komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Góra strony

PT: Portugalia

Sytuacja w zakresie BHP w rolnictwie poprawia sie, co wyrazaja obnizajace sie liczby. Zwiazki Zawodowe dzialaja wspˇlnie w trypartycyjnych akcjach.

Góra strony

RO: Rumunia

W roku 2005 zdarzyło się 37 wypadków śmiertelnych w rolnictwie, 192 osoby były dłużej niż trzy dni niezdolne do pracy z powodu wypadków. W zakresie BHP są w zakładzie odpowiedni fachowcy.

Góra strony

SE: Szwecja

W Szwecji zdarzyło się 246 wypadków śmiertelnych (w roku 2005), z tego trzy w rolnictwie. Udział młodych ludzi, a przede wszystkim młodych kobiet w wypadkach przy pracy jest wyjątkowo wysoki.

Każdy zajmujący się substancjami szkodliwymi, musi mieć odpowiedni atest kwalifikacyjny.

Góra strony

SI: Słowenia

Przeciętnie w rolnictwie zdarzają się 3 wypadki śmiertelne. Specjalnych dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymaga się przy pracy z pestycydami oraz przy hodowli zwierząt.

Góra strony

SK: Słowacja

Przedstawiciel pracobiorców jest odpowiedzialny za BHP w zakładzie. Statystyka wypadków znajduje się w tabeli.

Góra strony

TR: Turcja

W tureckim rolnictwie w roku 2005 zdarzyły się 22 wypadki śmiertelne.

Góra strony