skiplink
english franšais deutsch polski italiano dansk espa˝ol

Zatrudnienie

W Unii Europejskiej w rolnictwie i gospodarce leśnej jest zatrudnionych ca 2 miliony pracobiorców w pełnym wymiarze godzin.

Ponad 4 milionów zatrudnia się okresowo. Z reguły są zatrudniani przy  pracach sezonowych aby wyrównać spiętrzenie prac. Okres zatrudnienia rozciąga się od kilku dni do 8 miesięcy. Szacuje się, że dwie trzecie siły roboczej to pracownicy migracyjni, to oznacza, że migrują w kraju i transnacjonalnie od swojego miejsca zamieszkania do miejsca pracy. Przeważająca część pracobiorców migracyjnych przemieszcza się wewnątrz Unii Europejskiej.

Sytuacja w porównaniu międzynarodowym

TabelleZatrudnienie: porównanie państw

Sytuacja w pojedynczych krajach europejskich

AT: Austria

W sektorze rolnictwa w Austrii pracuje 18 600 pracobiorców. W rolnictwie 9 300, w ogrodnictwie 4 000, i w leśnictwie 5 300 osób. Z tych 18 600 pracobiorców w rolnictwie 9 500 jest zatrudnionych na stałe i 9 100 w niepełnym wymiarze godzin (z tego 2 500 z Austrii i 6 600 z innych krajów Europy (z dawnej Jugosławii, Turcji, Czech, Polski). W rolnictwie zgłoszonych jest ca 3 000 bezrobotnych.

Góra strony

BE: Belgia

W rolnictwie i gospodarce leśnej jest 95 000 zatrudnionych, oraz 35 000 pracowników sezonowych.

Góra strony

BG: Bulgaria

W bułgarskim rolnictwie i leśnictwie na stałe pracuje 44 000 osób. Ponadto zatrudnia się 100 000 pracowników sezonowych. 1 000 000 małych posiadaczy ziemskich często pracuje nielegalnie.

W regionach wiejskich żyje 60 % ludności bułgarskiej. Otrzymują oni dodatek do wynagrodzenia, gdyż na tych terenach bezrobocie jest bardzo wysokie.

Góra strony

CH: Szwajcaria

W szwajcarskim rolnictwie pracuje 18 361 pracowników przez cały rok i 12 303 w niepełnym wymiarze lub sezonowo. Oprócz tego szacuje się liczbę osób pracujących bez zezwolenia – „Sans Papiers” z krajów poza UE / EFTA na około 8 000 osób.

Góra strony

CY: Cypr

W rolnictwie i gospodarce leśnej Cypru pracuje 5 200 pracowników w pełnym wymiarze godzin. W 8 000 sił roboczych w rolnictwie 2 000 pracuje sezonowo wzgl. okresowo, z reguły 4-8 miesięcy. Pracobiorcy migracyjni pochodzą z Bułgarii, Syrii i Sri Lanki.

Góra strony

CZ: Republika Czeska

W rolnictwie i leśnictwie oraz rybołówstwie pracuje 176 200 osób w pełnym wymiarze godzin. Bez rybołówstwa i hodowli ryb, czynnych jest 172 700 pracobiorców łącznie z członkami spółdzielni sprzedaży.

W sektorze rolnictwa, łowiectwie i w związanych z tym działalnościach pracuje 5 100 obcokrajowców sezonowo w gospodarce leśnej, w rybołówstwie i hodowli ryb 1 400 obcokrajowców, co daje ogółem 2,8 % zatrudnionych obcokrajowców w Czechach.

Góra strony

DE: Niemcy

W Niemczech następuje wzrost sił roboczych w sektorze rolnictwa, ogrodnictwie, rybołówstwie i leśnictwie. Rozróżnia się zatrudnienie pracobiorców w pełnym i okresowym wymiarze godzin (np. praca na pół etatu) i pracobiorców sezonowych (krajowe siły robocze ). Siły robocze z zagranicy (z obszaru UE) są oddzielnie ujęte. W całym sektorze rolnictwa, ogrodnictwa i gospodarce leśnej jest 530 000 zatrudnionych ujętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Z tego przypada na rolnictwo 130 000, w ogrodnictwie 230 000 i leśnictwie 170 000.

Ilość pracobiorców z obowiązkowym ubezpieczeniem zmniejsza się w małym stopniu, natomiast wzrasta liczba zatrudnionych sezonowo. Przez interwencję Państwa więcej pracowników niemieckich ma zastąpić pracobiorców z zagranicy (rocznie ca 10 %). W tej chwili pracuje ca 270 000 obcokrajowców w niemieckim rolnictwie, z tego ca 80 % z Polski.

Góra strony

DK: Dania

Z 35 000 pracobiorców 25 000 pracuje w rolnictwie i 10 000 w ogrodnictwie. Większość zatrudnionych w rolnictwie jest zwalniana na okres zimowy, pomimo że istnieje uzgodniony całoroczny czas pracy. 12 000 pracowników sezonowych pochodzi przeważnie z Polski, 2 000 pochodzi z Ukrainy. W leśnictwie pracuje xxx pracobiorców.

Góra strony

EE: Estonia

W rolnictwie zatrudnionych jest 15 800 pracobiorców.

W gospodarce leśnej zatrudnia się dzisiaj jeszcze 400 osób, 2 500 pracuje sezonowo lub w niepełnym wymiarze godzin.

Góra strony

ES: Hiszpania

W Hiszpanii zatrudnia się zależnie od płacy ogółem 725.000 pracowników w rolnictwie, ogrodnictwie, gospodarce leśnej, uprawie roślin i ich produkcji, produkcji zwierząt, w parkach naturalnych, łowiectwie, spółdzielniach i serwisach VET. Z tego w pełnym wymiarze: 125.000 pracowników, w niepełnym wymiarze godzin 600.000. Każdorazowo połowa to mężczyźni i połowa kobiety. Liczba zagranicznych pracowników migracyjnych wynosi 180.000, liczbę pracowników migracyjnych bez dokumentów szacuje się na 35.000.

Góra strony

FI: Finlandia

W rolnictwie 5 000 osób jest zatrudnionych z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Z tego 3 200 krócej niż 8 miesięcy (krajowi pracownicy sezonowi: 1 000; pracownicy migracyjni: 1 000; z krajów trzecich: 1 200). 78 % pracowników migracyjnych pochodzi w Rosji i krajów nadbałtyckich.

Góra strony

FR: Francja

We Francji w rolnictwie i gospodarce leśnej przez cały rok w pełnym wymiarze godzin  pracuje 276 443 osób. Dalsze 1 170 079 osób zatrudnia się przejściowo. Sezonowo na podstawie umowy zbiorowej zatrudnia się 86 684 pracobiorców, z tego 71 055 to Francuzi i 15 629  pracobiorcy migracyjni). W częściowym wymiarze czasu pracy zatrudnia się 38 518 osób.

Góra strony

GB: Zjednoczone Królestwo

W rolnictwie i gospodarce leśnej Wielkiej Brytanii zatrudnia się 192 000 pracobiorców. W rolnictwie i ogrodnictwie jest to 84 000 zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, 120 000 zatrudnia się sezonowo.

Góra strony

GR: Grecja

W greckim rolnictwie i leśnictwie pracuje 10 000 pracobiorców w pełnym wymiarze godzin. Blisko 100 000 osób zatrudnia się sezonowo.

Góra strony

HR: Chorwacja

W chorwackim rolnictwie zatrudnionych jest 35 000 pracowników w pełnym wymiarze godzin i 2 000 w niepełnym wymiarze.

Góra strony

HU: Węgry

W zakładach z minimum 5 zatrudnionymi było w roku 2006 ogółem zatrudnionych 93 900 pracobiorców, z tego ca 7,5 % było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Góra strony

IE: Irlandia

W irlandzkim rolnictwie i gospodarce leśnej zatrudnionych jest 4 250 pracobiorców w pełnym wymiarze godzin, oraz 15 000 zatrudnionych w niepełnym wymiarze.

Góra strony

IS: Islandia

W islandzkim rolnictwie zatrudnionych jest 500 pracobiorców, z reguły są zatrudnieni na okres 8 miesięcy.

Góra strony

IT: Włochy

We włoskim rolnictwie i leśnictwie pracuje 68 000 osób w pełnym wymiarze godzin. Z tego 10-15 000 pracuje w leśnictwie. Na czas określony (około 150-180 dni w roku) pracuje 600.000 osób. W ten sposób uzyskują prawo do świadczeń socjalnych. Z tych 600 000 pracuje  85-90 000 w leśnictwie.

Dalsze 250 000 osób pracuje tylko ca 10-20 dni w leśnictwie.

Największe grupy pracujących obcokrajowców 125 000 osób to Polacy, Rumuni i Albańczycy, stanowiący 14 lub 11 %.

Góra strony

LT: Litwa

W rolnictwie 3 000 pracowników jest ujętych umowami zbiorowymi. Dalej jest 16 000 czasowo zatrudnionych i 3 000 pracobiorców sezonowych. Tylko nieliczni to pracownicy migracyjni.

Góra strony

LU: Luksemburg

Ogółem w sektorze rolnictwa i ogrodnictwa pracuje 3.641 pracobiorców. Z tego 1.980 pracowników jest ujętych umowami zbiorowymi.

Podczas winobrania zatrudnia się pracowników sezonowych. Są oni zabezpieczeni umowami o pracę i przez cały okres zatrudnienia podlegają pod umowy zbiorowe. Jest to ca 200 pracobiorców. Pracownicy sezonowi są pod opieką kadrowców.

Góra strony

LV: Lotwa

W rolnictwie Łotwy zatrudnia się 28 000 pracobiorców (z umowami), z tego 80 % pracuje poniżej 8 miesięcy w roku (22 400 pracowników).

Istnieje szeroka szara strefa. Wielu pracuje w rolnictwie bardzo krótko, i nie są ujęci w statystyce.

Góra strony

MT: Malta

W rolnictwie i gospodarce leśnej Malty pracuje 300 pracobiorców w pełnym wymiarze godzin i 300 osób w na czas określony, względnie sezonowo.

Góra strony

NL: Niderlandy

W rolnictwie i ogrodnictwie zatrudniono 80.000 pracobiorców o wysokich kwalifika-cjach. Do prac sezonowych jeszcze kilka lat temu zatrudniono Marokańczyków i Turków. Od kilku lat zastępują ich Polacy. Od stycznia 2007 Polacy mają nieograni-czony dostęp do pracy. W roku 2006 pracowało w Niderlandach 45.000 Polaków. Liczbę zatrudnionych bez dokumentów szacuje się na 10.000.

Duże znaczenie w niderlandzkim rolnictwie ma praca na czas określony. Ca 200.000 holenderskich kobiet i studentów pracuje 15-20 godzin w tygodniu i dalsze 200.000 pracobiorców zatrudnia się w firmach okresowo.

Góra strony

NO: Norwegia

W norweskim rolnictwie jest zatrudnionych 1.500 pracobiorców, liczba czasowo zatrudnionych wynosi 20.000, z tego 80 % pochodzi z Polski, 15 % z krajów nadbałtyckich i 5 % z innych krajów.

Góra strony

PL: Polska

W rolnictwie, łowiectwie i gospodarce leśnej na podstawie stosunku pracy pracuje średnio rocznie 153 200 pracowników, pracowników tym 13 300 w sektorze publicznym.

W rolnictwie zatrudnionych jest 92 000 w pełnym wymiarze godzin, 17 500 w niepełnym wymiarze godzin i ca 20 000 pracowników sezonowych, sezonowych czego ca 16 000 pochodzi z Ukrainy i innych państw ze Wschodu.

Góra strony

PT: Portugalia

W rolnictwie i gospodarce lesnej zatrudnia sie 90.000 pracobiorcˇw, z tego 10.000 w pelnym wymiarze godzin. Zakresem dzialania jest tradycyjne rolnictwo z produkcja roslin i hodowla zwierzat, uprawa warzyw i owocˇw, w lesnictwie przede wszystkim produkcja debu korkowego, lowiectwo i ogrodnictwo. W zasiegu ochrony srodowiska pozostaje ogrodnictwo i ksztaltowanie krajobrazu. W uslugach powstaja nowe mozliwosci zatrudnienia, np. management wina. Ponad 80.000 zatrudnia sie sezonowo, ale prawie nie oplacaja skladek na ubezpieczenie. Nie mozna podac dokladnej liczby, gdyz wiele osˇb pracuje bez dokumentˇw, lub status zatrudnienia nie jest jasny (zatrudniony czy samodzielny). Sily robocze pochodza rˇwniez z Afryki, lecz po kilku dniach znowu opuszczaja rolnictwo.

Góra strony

RO: Rumunia

W rumuńskim rolnictwie jest zatrudnionych 128.000 pracobiorców i 35.000 pracowników sezonowych.

Góra strony

SE: Szwecja

W szwedzkim rolnictwie i ogrodnictwie pracuje 24.000 pracobiorców w pełnym wymiarze godzin. Z 19.000 sezonowo zatrudnionych 8.000 to krajowi, 8.000 siły migracyjne z krajów UE, 3.000 pochodzi z krajów trzecich.

Góra strony

SI: Słowenia

W rolnictwie i gospodarce leśnej Słowenii zatrudnia się na stałe 3 708 osób. Pracowników sezonowych prawie nie ma.

Góra strony

SK: Słowacja

W słowackim rolnictwie i gospodarce leśnej jest zatrudnionych 70 000, w rolnictwie 53 000 osób, z tego 5 000 zajmuje się pracą sezonową.

Góra strony

TR: Turcja

W rolnictwie i gospodarce leśnej Turcji pracuje 59 000 osób w pełnym wymiarze godzin. Około 1 000 000 pracobiorców nie jest zarejestrowanych, 522 000 jest zgłoszonych ale zatrudnia się tylko okresowo.

Góra strony